Sociaal Domein

Monitoring 3-Decentralisaties Q2 2016

Voor u ligt de Monitor 3-D van het tweede kwartaal 2016. Deze is anders van vorm dan de voorgaande versies. De afzonderlijke rapportage voortvloeiende uit uw motie is verwerkt in deze notitie. In deze nieuwe opzet gaan we ook wat dieper in op de achtergrond en de stand van zaken.

De gegevens die we kunnen hanteren worden steeds betrouwbaarder. We streven ernaar om minder afhankelijk te zijn van gegevens van derden en meer met onze eigen gegevens de juiste voorspellingen te kunnen doen.

Download hier het volledige artikel

Monitoring 3- Decentralisaties Q1 2016

Onderstaand de beantwoording van informatieve vragen zoals wij deze ontvangen hebben van: Senioren Partij Maastricht

Datum binnenkomst: 26-06-2016

Vraag 1:
Enkele vragen en opmerkingen over het voorliggende stuk bij de "Inleiding" op pag. 3 : cliënttevredenheid, (ik gaf het in mijn inleiding al aan.} - mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning is onvoldoende bekend - slechts 15 meldingen "bel Cindy" hoe kan dit, is er nog steeds te weinig voorlichting/informatie beschikbaar ? en wat wordt hieraan gedaan ?

Antwoord:
Onafhankelijke cliëntondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning kan worden onderverdeeld in cliëntondersteuning bij het keukentafelgesprek en sociale activering. We weten dat veel mensen bij het keukentafelgesprek zelf iemand meenemen (familielid, buurvrouw enz.) en daar tevreden over zijn. Of er een relatie bestaat tussen de behoefte aan onafhankelijke cliëntondersteuning, en de bekendheid met deze ondersteuning dient nader te worden onderzocht. Er is wel behoefte aan een vorm van cliëntondersteuning in de zin van sociale activering. Mensen vinden voor deze ondersteuning hun weg via de wijkservicepunten, de sociale teams of via bijvoorbeeld organisaties als MEE, Trajekt en Steunpunt Mantelzorg.

Download hier het volledige artikel