WetParticipatieHierna volgt de tekst van de Participatiewet zoals die per 1 januari 2015 zal gaan luiden als alle wetsvoorstellen tijdig in werking zullen treden. Voor sommige wetsvoorstellen is echter nog niet duidelijk of deze op 1 januari 2015 zullen ingaan.

De wijzigingen zijn vet weergegeven. Bij het vervallen van (een deel van de) tekst of een vernummering is het betreffende lidnummer vet. Bij elke wijziging is via een voetnoot aangegeven wat de bron is van de wijziging.

Voor zover de in de wet genoemde bedragen worden gewijzigd, zijn de nieuwe bedragen verwerkt in de wettekst. Indien geen gewijzigd bedrag is geformuleerd in een van de wetsvoorstellen, staat in de wettekst het bedrag zoals dat op datum laatste wijziging van dit document geldt. In december 2014 zullen naar verwachting pas alle nieuwe bedragen bekend worden.

Download hier het volledige document.