Maatschappelijke ondersteuning

Informatiekaart Klachten van burgers in de WMO

KlachtenPer 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 ingevoerd. Deze wet heeft als doel het versterken van de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers opdat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Deze informatiekaart informeert gemeenten over het klachtrecht in de Wmo 2015, signaleert enkele actuele ontwikkelingen en geeft een aantal suggesties aan gemeenten over hoe om te gaan met klachten. Belangrijk uitgangspunt is dat de wijze van afhandeling van klachten eenvoudig en transparant moet zijn voor de burger.

Download hier het volledige artikel

Klachtenopvang in de WMO

WetKwaliteitIn september 2015 is in de Eerste Kamer de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) aangenomen. De WKKgz is op onderdelen ingegaan op 1 januari en 1 juli van dit jaar. Met ingang van 1 januari 2017 is de gehele wet van kracht. In de Wkkgz is vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht indienen.

De Wkkgz is van toepassing op zorg die verleend wordt in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz), en ook op de zogeheten andere zorg (bijv. alternatieve zorg en cosmetische zorg). Bij de behandeling van deze wet is een motie (motie Don, namens de fracties van de SP en PvdA) ingediend waarin de regering wordt verzocht de Wmo ook onder de reikwijdte van de Wkkgz te laten vallen.

Als reden voeren de indieners aan dat het onwenselijk is dat toezicht, kwaliteit en klachtrecht verschillend worden ingevuld voor cliënten in het Wmo-domein enerzijds en cliënten in het Zvw- en Wlz-domein anderzijds. De motie is aangehouden. In een brief van 22 december 2015 hebben de minister en staatssecretaris de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen, en aangegeven dat zij zullen bekijken welke vervolgstappen nodig zijn.

Download hier het volledige artikel.

Monitoring 3- Decentralisaties Q3 2016

Q3SocDomeinVoor u ligt de Monitor 3-D van het derde kwartaal 2016.

De gegevens die we kunnen hanteren worden steeds betrouwbaarder. We streven ernaar om minder afhankelijk te zijn van gegevens van derden en meer met onze eigen gegevens de juiste voorspellingen te kunnen doen.

Bij u is bekend dat we financieel een stevig tekort hebben, dat grotendeels wordt veroorzaakt door de enorme kortingen op de inkomsten die we van het Rijk ontvangen. De totale rijkskortingen op de drie decentralisaties bedragen € 10,6 mln. (Jeugd – € 1,7 mln., Wmo nieuw - € 3,2 mln., Wmo oud - € 1,0 mln. en Participatiewet I-deel - € 3,7 mln. en W-deel - € 1,0 mln.) Aan de uitgavenkant zien wij tekorten die vooral veroorzaakt worden door drie componenten: Jeugd, Beschermd Wonen en de uitvoeringskosten als gevolg van de decentralisaties. Het totale tekort bedraagt € 9,3 mln. 

Download hier het volledige artikel