Mantelzorgers

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een ( chronisch ) hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Meestal is dat een familielid, soms een vriend of kennis.

De mantelzorger wordt steeds belangrijker, omdat zelfredzaamheid en langer zelfstandig wonen hoog in het vaandel staan bij de overheid. Bezuiniging op de thuiszorg benadrukt nog eens extra de noodzaak van mantelzorg. De werkgroep “Mantelzorg” stelt zich ten doel de positie van de mantelzorger goed in kaart te brengen, te verstevigen en actief mee te zoeken naar oplossingen voor ondersteuning en begeleiding bij mantelzorgers.

Tevens wil de werkgroep voor de IASD adviezen voorbereiden inzake het gemeentelijk beleid met betrekking tot mantelzorgondersteuning.

Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning ( C.O. ) is de hulp ( informatie, advies, algemene ondersteuning ) aan cliënten. Hoewel iedere burger cliënt kan zijn, wil de werkgroep zich vooralsnog beperken tot de cliënten in het sociale domein ( WVO, Participatiewet, Jeugdwet ) binnen de gemeente. Uit een door Mezzo en de VNG bij 29 gemeenten uitgevoerd onderzoek blijkt naast een grote diversiteit ook de aanwezigheid van tal van knelpunten op het gebied van de C.O.

De wettelijke vereisten van C.O. ( onafhankelijk, vrij toegankelijk, levensbreed, uitgaan van het belang van de cliënt en gratis toegang ) dienen ook in de gemeente Maastricht te worden uitgewerkt door samenspel van ervaringsdeskundigen, cliënten/ adviesraden en de gemeente. C.O. kan zowel formeel als informeel plaatsvinden. De werkgroep wil dit complexe proces mede vorm geven en daarbij vooral de cliënt centraal stellen.

De aangewezen weg voor de werkgroep is daarbij het opstellen van pre-adviezen voor de IASD.

Werkgroepleden:

Nol Stijnen
Asmaa Moustaid Es-Sadki
Adviesraad Sociaal Domein

Ria Verstappen 
(Adviescommissie Seniorenbeleid Maastricht) 

 

Ad-hoc leden: