Hier stellen de leden van de ASD -raad zich voor:

voorzitterKees Eken (voorzitter)
Samen met de leden van de Adviesraad Sociaal Domein Maastricht zet ik mij als voorzitter graag in om te bereiken dat iedere inwoner van Maastricht optimaal kan deelnemen aan de samenleving. Daarin spelen burgers zelf de belangrijkste rol. Zij zijn immers verantwoordelijk voor hun eigen leven. Vaak ook als familielid, vriend/vriendin, vrijwilliger of buur nauw betrokken bij dat van anderen.

Niet alle inwoners van Maastricht handhaven zich in de huidige -op economische groei en productiviteit gerichte- samenleving. Door wat voor beperking dan ook, door sociale omstandigheden, door een te klein netwerk of door bewuste uitsluiting. In dat geval moet de Gemeente Maastricht -in mijn ogen- alle mogelijkheden paraat houden en waar nodig nieuwe voorwaarden scheppen hen te ondersteunen in het vergroten van hun zelfredzaamheid.

 

HBakels v2Harry Bakels [penningmeester]
Graag wil ik mij aan u voorstellen.

Ik ben geboren op 31-10-1948 in Rotterdam en woon vanaf 1975 in Maastricht.

Samen met mijn echtgenote woon ik in de wijk Oud Caberg en heb drie zonen en vier klein kinderen.

Al ruim 25 jaar ben ik actief binnen de stichting Therapeutisch Sporten Regio Maastricht, de laatste jaren als secretaris / penningmeester. Deze stichting maakt het voor personen mogelijk om actief deel te nemen aan therapeutisch zwemmen en zaalsporten voor o.a. hartpatiënten,  personen met een chronische aandoening, fibromyalgie-, reuma-, astma- en bechterew patiënten en ook voor personen die om medische redenen het advies krijgen om aan onze activiteiten deel te nemen.

Op dit moment zijn er ruim 850 personen die deel nemen aan onze zwemactiviteiten.

In de Adviesraad Sociaal Domein vertegenwoordig ik de doelgroep vrijwilligers zal mij vooral ook bezighouden met “communicatie” tussen de inwoners Maastricht en de gemeente Maastricht.

Ik hoop voor deze doelgroep binnen de Adviesraad Sociaal Domein een actieve rol te kunnen spelen, vooral het actief meedenken en advisering in beleidszaken die te maken hebben.

 

HarryVisserHarry Visser  (Secretaris ASD-Maastricht)
Sinds 1 mei 2010 lid van de W.M.O.-raad voor de sector Verstandelijk Gehandicapten (V.G.).

Geboren 8 april 1942 te Maastricht en vader van een zoon, die zowel verstandelijk als lichamelijk gehandicapt is.

Sinds april 1983, toen mijn zoon werd opgenomen bij Sint Anna te Heel, en in 1984 verhuisd naar Maasveld ben ik actief geweest voor de bewoners van Maasveld. En tot heden actief binnen het bestuur van de Ouder- en Familievereniging Maasveld.

Verder een actieve rol binnen het SOL (Samenwerkingsverband van Ouderverenigingen voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg), zoals in Klankbordgroepen en de werkgroep extramurale zorg WMO.

Van 2000 tot januari 2010 lid geweest van de Cliëntenraad Maasveld en van 2005 tot september 2010 lid van de Centrale Cliëntenraad van de Koraal Groep te Sittard.

Verder is er een goed contact naar de landelijke Koepel Ieder(in), die onze belangen bij de overheid behartigt.

 

NolStijnenNol Stijnen
Mijn hele beroepsmatig werkzame leven bracht ik door in het onderwijs. Ik heb daarbij les gegeven aan allerlei leeftijdscategorieën en in allerlei soorten onderwijs, vanaf lagere school tot middelbare school en onderwijs aan volwassenen. In 1998 werd ik gepensioneerd vanuit mijn laatste baan als conrector Atheneum. Ik heb twee dochters en drie kleinkinderen.

Eerder zat ik vier jaar in de toenmalige Wmo-raad en van daar uit werd ik lid van de ASD als vertegenwoordiger van de mantelzorgers. Zelf was ik ook geruime tijd mantelzorger voor mijn echtgenote (zij is eind 2014 overleden). Mantelzorg maakt naast vrijwilligerszorg deel uit van de zogenaamde “informele zorg”, die goed is voor meer dan drie kwart van alle zorg, die in Nederland aan zieken, gehandicapten en ouderen wordt verleend. Voor mantelzorg kies je in de regel niet, meestal rol je er min of meer automatisch in, zoals dat ook bij mij het geval was. Een bekend en berucht gegeven is dat veel mantelzorgers in de loop van de tijd steeds zwaarder belast worden en zelfs overbelast raken. Vooral in deze tijd, nu vooral onder invloed van bezuinigingen het aandeel van mantelzorg ( en ook dat van vrijwilligerszorg) in de zorg toeneemt, is ondersteuning van de mantelzorger meer dan ooit nodig. Maar mantelzorg is niet zozeer een noodzakelijk kwaad; een goed functionerende mantelzorg is vooral ook een graadmeter voor een maatschappij, die zich met recht een samenleving wil noemen. Daarbij wil ik tevens benadrukken dat mantelzorg verlenen naast veel en hard werken ook veel voldoening kan geven.

Meer algemeen zie ik de ASD als een belangrijk adviesorgaan voor gemeentelijk beleid, met als hoofdtaak er toe bij te dragen dat de “minder bedeelden” en kwetsbare medemensen in staat blijven cq. worden gesteld aan het maatschappelijk leven in de ruimste zin deel te nemen. Ik ben dan ook dankbaar dat ik hieraan mijn steentje mag bijdragen dank zij het feit dat het Steunpunt Mantelzorg, waar ik in de cliëntenraad zit, mij destijds heeft afgevaardigd naar de Wmo-raad.

 

Miranda Wiegers 001Miranda Wiegers
Mijn naam is Miranda Wiegers en sinds 1 januari 2016 ben ik lid van de integrale adviescommissie sociaal domein. Hierin vertegenwoordig ik de mensen met een fysieke beperking. Dit omdat ik zelf een fysieke beperking heb als gevolg van zuurstofgebrek bij mijn geboorte. Hierdoor ben ik spastisch en afhankelijk van onder andere een elektrische rolstoel. Ik ben 42 jaar en geboren in Tiel en vanaf 1994 woon ik in Maastricht.

Nadat ik de opleiding tolkvertaler aan de hogeschool Maastricht had afgerond, ben ik Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) gaan studeren aan de toenmalige hogeschool Zuyd (nu Zuyd hogeschool). Ik ben afgestudeerd als bijstandsconsulent en later omgeschoold tot re-integratieconsulent. Hierdoor heb ik altijd heel veel te maken gehad met wet- en regelgeving en hierover ook veel kennis opgedaan die ik graag wil inzetten niet alleen voor dit lidmaatschap van de integrale adviescommissie sociaal domein maar ook voor het andere werk dat ik doe.

Sinds 2010 werk ik voor Stichting Kompas Nederland, nu Stichting Samen Onbeperkt. Daar zit ik in verschillende werkgroepen zoals Toegankelijk Maastricht en het Meldpunt. Daarnaast ben ik ook nog voorzitter van de Lokale Coalitie voor Inclusie, wat alles te maken heeft met het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

 

Emmanuel MerkusEmmanuel Merkus
Geboren en getogen Maastrichtenaar met een hart voor samenleving, ondernemerschap en communicatie. Als oud-voorzitter van JONGR., de jongerenraad Maastricht, en chief d’équipe bij Yongbloed heeft Emmanuel ervaring in (participatie)projecten en maatschappelijke vraagstukken. Dankzij zijn achtergrond in communicatie denkt hij in passende en creatieve oplossingen die bijdragen aan de kanteling en gericht zijn op (of in samenwerking met) burgers. Lid van de ASD-werkgroep communicatie met de burger.

 

 

 

 

Jan Cornelissen 1Jan Cornelissen
Voorzitter Cliëntenraad Participatiewet Maastricht –Heuvelland. Belangrijk binnen het Sociaal Domein is de verschillende organisaties goed te laten samenwerken, zodat inwoners adequaat ondersteund worden. Eenieder heeft recht op een zinvol leven. Lid van de ASD-Werkgroep Economische zelfredzaamheid (Armoedebeleid en participatie).

 

 

 

 

Frans vd Horst kleinFrans van der Horst
Lid van de iASD sinds januari 2017, namens de Adviescommissie Seniorenbelang Maastricht. (ASD). Lid van de werkgroep Inclusie .


 

 

 

 

JoSteel kleinJo Steel
Geboren op 16-05-1959. Voorzitter Cliëntenraad Leger des Heil. Sinds september 2017 lid van de ASD namens de doelgroep Dak & Thuislozen, alsmede cliënten uit de Ggz en Oggz. Lid van de werkgroep Wonen & Zorg.